GDPR

I. VILKA VI ÄR OCH HUR VI BEHANDLAR DIN INFORMATION

1. Denna information används för alla fysiska personer som överför sina personuppgifter (nedan kallade "Personuppgifter") för behandling och lagring av eComIN AB, med säte på Klågarupsvägan 361, SE-212 36 Malmö, Sverige, med registreringsnummer 559270-2061 (eComIN AB nedan gemensamt kallat "Företaget") som personuppgiftsansvarig.

2. Informationen ska särskilt tillhandahållas

 • Personer i anställnings- eller liknande förhållande till företaget AVSNITT A + Gemensamma bestämmelser om skydd av personuppgifter
 • Arbetssökande eller liknande relation med företaget AVSNITT B + Gemensamma bestämmelser om skydd av personuppgifter
 • Företagets kunder AVSNITT C + Gemensamma bestämmelser om skydd av personuppgifter
 • Leverantörer och entreprenörer till företaget som deltar i projekt som underleverantörer och underleverantörer till investerare (dvs. kunder till företaget) AVSNITT D + Gemensamma bestämmelser om skydd av personuppgifter
 • Bolagets avtalspartner (särskilt juridiska rådgivare och representanter, finansiella och skatterådgivare, revisorer, hyresvärdar och hyresgäster, etc.) AVSNITT E + Gemensamma bestämmelser om skydd av personuppgifter

3. Begäran om kommunikation av personuppgifter, deras lagring, behandling eller överföring till tredje part samt skydd av personuppgifter görs av företaget i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. 27 april 2016 om skydd för enskilda. i samband med behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter och upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (nedan kallad "GDPR").

II. INFORMATION OM FÖRETAGETS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

SEKTION A

Processing of Personal Data of Employees and Persons in a Similar Ratio

1. I detta avsnitt avses med personuppgifter anställda i företaget eller personer med vilka ett avtal om arbetsverksamhet eller ett avtal om utförande av arbete har slutits (enligt relevanta bestämmelser i lag nr 262/2006 Coll., Labor Code).

2. Företaget begär, lagrar och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att dess verksamhet ska kunna utföras korrekt. Tillhandahållande av personuppgifter krävs på grund av att de är nödvändiga för att fullgöra skyldigheter enligt avtalet eller avtalet, eller att tillhandahållandet av dem krävs enligt lag. Underlåtenhet att tillhandahålla denna information kan leda till underlåtenhet att ingå avtal eller avtal.

3. Personuppgifter Företaget lagrar och behandlar endast för de ändamål som anges nedan och på basis av de angivna juridiska titlarna fullgörande av arbetsgivarens skyldigheter som följer av det ingångna anställningsavtalet eller avtalet (juridisk titel: fullgörande av skyldigheter enligt avtalet enligt artikel 6.1 (b) i GDPR) fullgörande av företagets rättsliga skyldighet som arbetsgivare gentemot administrativa organ, särskilt inom ramen för arbetsrättsliga och skattemässiga normer eller normer för sjukdom och social trygghet (laglig titel: fullgörande av rättslig skyldighet för personuppgiftsansvarig enligt artikel 6, stycket. 1, bokstav c i GDPR)

4. I händelse av att företaget använder personuppgifterna för ett annat ändamål än det som anges i punkt 3, ska det omedelbart förse den personuppgiftsansvarige med information om detta andra ändamål och annan nödvändig information, eller begära ett förhandsgodkännande av personuppgifterna. omfattas av ett sådant syfte. användning, såvida inte syftet med sådan användning är baserat på en annan juridisk titel för företaget som personuppgiftsansvarig.

5. Personuppgifter kommer att tillhandahållas av företaget till följande tredje parter: externa redovisningsföretag administrativa organ vid fullgörandet av Bolagets rättsliga skyldigheter som en arbetsgivare extern advokatbyrå (när det gäller att lösa juridiska frågor där tillhandahållandet av Personuppgifter är nödvändiga och endast i den utsträckning det är nödvändigt för ärendet) personer som tillhandahåller server-, webb-, moln- eller IT-tjänster till företaget, eller som är dess affärspartners kunder, leverantörer och entreprenörer till företaget (i fall kommunikation av Personuppgifter kommer att ligga i företagets legitima intresse och i den utsträckning det är nödvändigt för det givna ärendet, dvs typiskt namn, efternamn och telefon- eller e-postkontakt för den personuppgiftsansvarige)

6. Personuppgifter kommer inte att lämnas till tredje part utanför EU och EES.

7. Baserat på de behandlade Personuppgifterna finns inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

8. Personuppgifter kommer att behandlas av företaget under kontraktsförhållandets varaktighet och sedan under den tid som krävs för att uppfylla företagets arkiveringsskyldigheter i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser.

9. Personuppgifternas rättigheter och möjligheterna för deras tillämpning specificeras i artikel III i detta dokument

AVSNITT B

Behandling av personuppgifter om arbetssökande

1. Ämnet för personlig information

2. Med varje arbetssökande eller liknande anställningsförhållande (anställningsavtal eller arbetsprestationsavtal) avses i denna paragraf om ett anställningsavtal eller ett avtal kommer att ingås med den sökande.

3. Företaget begär, lagrar och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att dess verksamhet ska kunna utföras korrekt.

4. Personuppgifter lagras och behandlas av företaget endast för följande ändamål och på grundval av följande juridiska titlar: Företagets berättigade intresse som arbetsgivare - för journalföring och möjligheten att kontakta arbetssökande eller liknande anställningsförhållande (laglig titel: fullgörande av skyldigheter enligt avtalet enligt artikel 6 (1) (b) i GDPR)

5. I händelse av att företaget använder personuppgifterna för ett annat ändamål än det som anges i punkt 3, ska det omedelbart förse den personuppgiftsansvarige med information om detta andra ändamål och annan nödvändig information, eller begära ett förhandsgodkännande av personuppgifterna. omfattas av ett sådant syfte. användning, såvida inte syftet med sådan användning är baserat på en annan juridisk titel för företaget som personuppgiftsansvarig.

6. Personuppgifter kommer inte att lämnas till någon tredje part.

7. Baserat på de behandlade Personuppgifterna finns inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

8. Personuppgifter kommer att behandlas av Bolaget under anbudets varaktighet. Med uttryckligt skriftligt medgivande från den personuppgiftsansvarige kan dessa Personuppgifter (särskilt namn, efternamn samt telefon- och e-postkontakt) sparas i högst 2 år från slutet av urvalsförfarandet för att kontakta personen i vid en ledig plats.

9. Personuppgifternas rättigheter och möjligheterna för deras tillämpning specificeras i artikel III i detta dokument

AVSNITT C

Behandling av personuppgifter från företagets kunder

1. I detta avsnitt avses med personuppgifter företagets kunder, dvs. fysiska personer som ingår ett arbetsavtal med företaget för utarbetande av projektdokumentation och/eller relaterade aktiviteter (författarens övervakning, ingenjörsverksamhet, etc.) .)

2. Företaget begär, lagrar och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att dess verksamhet ska kunna utföras korrekt. Tillhandahållande av personuppgifter krävs på grund av det faktum att de är nödvändiga för att fullgöra skyldigheter enligt avtalet, eller att tillhandahållandet av dem krävs enligt lag. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter kan leda till att avtalet inte ingås.

3. Personuppgifter lagras och behandlas av företaget endast för följande ändamål och på grundval av följande juridiska titlar:

 • Uppfyllelse av företagets förpliktelser som entreprenör eller agent som härrör från det ingångna avtalet (lagstitel: fullgörande av förpliktelser enligt avtalet enligt artikel 6 (1) (b) i GDPR)
 • Uppfyllelse av företagets rättsliga skyldighet gentemot administrativa myndigheter, särskilt inom ramen för skattestandarder (juridisk titel: fullgörande av den personuppgiftsansvariges rättsliga skyldighet enligt artikel 6 (1) (c) i GDPR)

4. I händelse av att företaget använder personuppgifterna för ett annat ändamål än det som anges i punkt 3, ska det omedelbart förse den personuppgiftsansvarige med information om detta andra ändamål och annan nödvändig information, eller begära ett förhandsgodkännande av personuppgifterna. omfattas av ett sådant syfte. användning, såvida inte syftet med sådan användning är baserat på en annan juridisk titel för företaget som personuppgiftsansvarig.

5. Personuppgifter kommer att tillhandahållas av företaget till följande tredje parter: externa redovisningsföretag förvaltningsorgan inom ramen för fullgörandet av de rättsliga skyldigheterna Företag som en skatteenhet (vid kontroll av dessa administrativa myndigheter) extern advokatbyrå (vid lösning av juridiska frågor där tillhandahållandet av Personuppgifter är nödvändiga och endast i den utsträckning det är nödvändigt för ärendet) personer som tillhandahåller server-, webb-, moln- eller IT-tjänster till företaget, eller som är dess affärspartners leverantörer och entreprenörer till företaget (i händelse av kommunikation från Personal Uppgifterna kommer att ligga i företagets legitima intresse och i den utsträckning det är nödvändigt för den givna frågan och fullgörandet av avtalet, dvs. vanligtvis namn, efternamn och telefon- eller e-postkontakt för den personuppgiftsansvarige)

6. Personuppgifter kommer inte att lämnas till tredje part utanför EU och EES.

7. Baserat på de behandlade Personuppgifterna finns inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

8. Personuppgifter kommer att behandlas av företaget under hela tiden avtalsförhållande, under garantiperioden och sedan under den tid som krävs för att uppfylla Bolagets arkiveringsskyldigheter i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser.

9. Personuppgifternas rättigheter och möjligheterna för deras tillämpning specificeras i artikel III i detta dokument

AVSNITT D

Behandling av personuppgifter från företagets leverantörer och entreprenörer

1. I detta avsnitt avser föremålet för personuppgifter företagets leverantörer eller entreprenörer, dvs. fysiska personer som ingår ett arbetsavtal med företaget för utarbetande av en del av projektdokumentation och/eller partiella prestationer relaterade till företagets kontrakt som en totalentreprenör.

2. Företaget begär, lagrar och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att deras verksamhet ska kunna utföras korrekt. Tillhandahållande av personuppgifter krävs på grund av det faktum att de är nödvändiga för att fullgöra skyldigheter enligt avtalet, eller att tillhandahållandet av dem krävs enligt lag. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter kan leda till att avtalet inte ingås.

3. Personuppgifter lagras och behandlas av företaget endast för följande ändamål och på grundval av följande juridiska titlar: fullgörande av företagets förpliktelser som entreprenör eller ombud som härrör från det ingångna avtalet (juridisk titel: fullgörande av förpliktelser enligt kontraktet enligt artikel 6 (1) (b) i GDPR) uppfyllande av företagets rättsliga skyldighet gentemot administrativa myndigheter, särskilt inom ramen för skattestandarder (laglig titel: fullgörande av den personuppgiftsansvariges rättsliga skyldighet enligt artikel 6 (1) (c) i GDPR)

4. I händelse av att företaget använder personuppgifterna för ett annat ändamål än det som anges i punkt 3, ska det omedelbart förse den personuppgiftsansvarige med information om detta andra ändamål och annan nödvändig information, eller begära ett förhandsgodkännande av personuppgifterna. omfattas av ett sådant syfte. användning, såvida inte syftet med sådan användning är baserat på en annan juridisk titel för företaget som personuppgiftsansvarig.

5. Personuppgifter kommer att tillhandahållas av företaget till följande tredje parter: externa redovisningsföretag förvaltningsorgan inom ramen för fullgörandet av de rättsliga skyldigheterna Företag som en skatteenhet (vid kontroll av dessa administrativa myndigheter) extern advokatbyrå (vid lösning av juridiska frågor där tillhandahållandet av Personuppgifter är nödvändiga och endast i den utsträckning det är nödvändigt för ärendet) personer som tillhandahåller server-, webb-, moln- eller IT-tjänster till företaget, eller som är dess affärspartners företagets kunder (i fall kommunikationen av personuppgifter kommer att ske i Företagets berättigade intresse och i den utsträckning det är nödvändigt för den givna frågan och fullgörandet av avtalet, dvs. vanligtvis namn, efternamn och telefon- eller e-postkontakt för den personuppgiftsansvarige)

6. Personuppgifter kommer inte att lämnas till tredje part utanför EU och EES.

7. Baserat på de behandlade Personuppgifterna finns inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

8. . Personuppgifter kommer att behandlas av företaget under kontraktsförhållandets varaktighet, under garantiperioden och sedan under den tid som krävs för att uppfylla företagets arkiveringsskyldigheter i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser.

9. Personuppgifternas rättigheter och möjligheterna för deras tillämpning specificeras i artikel III i detta dokument

AVSNITT E

Behandling av personuppgifter från Bolagets avtalspartners

1. I denna paragraf avses med personuppgiftsperson en fysisk person som ingår ett avtal med företaget som inte är direkt relaterat till företagets verksamhet men som upprättar ett rättsförhållande mellan den personuppgiftsansvarige och företaget som kräver lagring och behandling av personuppgifter. Data.

2. Företaget begär, lagrar och behandlar endast personuppgifter som är nödvändiga för att dess verksamhet ska kunna utföras korrekt. Tillhandahållande av personuppgifter krävs på grund av det faktum att de är nödvändiga för att fullgöra skyldigheter enligt avtalet, eller att tillhandahållandet av dem krävs enligt lag. Underlåtenhet att tillhandahålla uppgifter kan leda till att avtalet inte ingås.

3. Personuppgifter lagras och behandlas av företaget endast för följande ändamål och på grundval av följande juridiska titlar:

 • fullgörande av företagets förpliktelser som entreprenör eller ombud som härrör från det ingångna avtalet (juridisk titel: fullgörande av förpliktelser enligt kontraktet enligt artikel 6 (1) (b) i GDPR)
 • uppfyllande av företagets rättsliga skyldighet gentemot administrativa myndigheter, särskilt inom ramen för skattestandarder (laglig titel: fullgörande av den personuppgiftsansvariges rättsliga skyldighet enligt artikel 6 (1) (c) i GDPR)

4. I händelse av att företaget använder personuppgifterna för ett annat ändamål än det som anges i punkt 3, ska det omedelbart förse den personuppgiftsansvarige med information om detta andra ändamål och annan nödvändig information, eller begära ett förhandsgodkännande av personuppgifterna. omfattas av ett sådant syfte. användning, såvida inte syftet med sådan användning är baserat på en annan juridisk titel för företaget som personuppgiftsansvarig.

5. Personuppgifter kommer att tillhandahållas av företaget till följande tredje parter: externa redovisningsföretag administrativa organ inom ramen för att uppfylla företagets rättsliga skyldigheter som skattesubjekt (vid kontroll av dessa administrativa myndigheter) extern advokatbyrå (vid lösning av juridiska frågor där tillhandahållandet av Personuppgifter är nödvändiga och endast i den utsträckning det är nödvändigt för ärendet) personer som tillhandahåller server-, webb-, moln- eller IT-tjänster till företaget, eller som är dess affärspartners

6. Personuppgifter kommer inte att lämnas till tredje part utanför EU och EES.

7. Baserat på de behandlade Personuppgifterna finns inget automatiserat beslutsfattande eller profilering.

8. Personuppgifter kommer att behandlas av företaget under hela tiden avtalsförhållande och sedan under den tid som krävs för att uppfylla Bolagets arkiveringsskyldigheter i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser.

9. Personuppgifternas rättigheter och möjligheterna för deras tillämpning specificeras i artikel III i detta dokument

III. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

 • Företaget behandlar Personuppgifter och säkerställer deras skydd i enlighet med det antagna interna direktivet, som är utarbetat utifrån GDPR och tillhörande regelverk.
 • I enlighet med reglerna om skydd av personuppgifter ska varje personuppgiftsperson ha följande rättigheter:

  RÄTT TILL ÅTKOMST till personuppgifter hos företaget

  Den personuppgiftsansvarige kan när som helst begära bekräftelse från företaget om personuppgifterna som rör honom eller henne behandlas eller inte och i så fall för vilka ändamål, i vilken utsträckning, till vem de görs tillgängliga, hur länge de kommer att behandlas, om han har rätt att rätta, radera, begränsa behandlingen eller göra invändning varifrån Personuppgifterna hämtats samt om automatisk behandling, inklusive eventuell profilering, sker med utgångspunkt i behandlingen av Personuppgifter.

  Rätten att få en kopia av alla personuppgifter, den första tillhandahållandet är gratis, och företaget kan kräva skälig betalning av administrativa kostnader för vidare tillhandahållande.

  RÄTT ATT KORRIGERA Personuppgifter

  Den personuppgiftsansvarige kan begära att företaget korrigerar eller kompletterar personuppgifterna om de är felaktiga eller ofullständiga.

  RÄTT ATT RADERA Personuppgifter

  Företaget måste radera personuppgifter om (i) de inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades, (ii) samtycket har lämnats återkallas och det inte finns något ytterligare skäl för behandling (iii) behandlingen har invänts och det inte finns några rådande legitima skäl för behandlingen (iv) behandlingen är olaglig eller (v) det är en rättslig skyldighet.

  RÄTT TILL ATT BEGRÄNSA behandlingen av personuppgifter

  tills tvister om behandling av personuppgifter är lösta, i synnerhet om (i) riktigheten av personuppgifterna nekas, (ii) behandlingen är olaglig, men istället för att radera personuppgifterna är endast behandlingen begränsad, (iii) ) företaget inte längre behöver personuppgifter för behandlingsändamål, (iv) eller om en invändning mot behandlingen har framförts, företaget får endast ha personuppgifter lagrade och vidare behandling är föremål för samtycke från den personuppgiftsansvarige, eller att sådana uppgifter behövs för att fastställa, genomdriva eller försvara rättsliga anspråk

  RÄTT TILL DATAÖVERFÖRBARHET

  Rätten att erhålla personuppgifter som lämnats till företaget med samtycke för behandling eller i syfte att utföra avtalet, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, ska företaget även överföra sådana personuppgifter till instruktion av den personuppgiftsansvarige annan administratör.

  RÄTTEN ATT INvända mot utlämnande av personuppgifter

  Möjligheten att lämna in en skriftlig eller elektronisk invändning till företaget mot behandlingen av personuppgifter, vilket kommer att göra att företaget inte kommer att behandla personuppgifter ytterligare om det inte visar allvarliga legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än personuppgifternas intressen eller rättigheter och friheter. ämne

 • Alla dina rättigheter enligt punkt 2 kan utövas med företaget antingen skriftligt genom rekommenderat brev skickat till dess registrerade kontor eller i elektronisk form på e-postadressen data.officer@ecomin.se
 • Om företaget inte uppfyller kraven för behandling och skydd av personuppgifter och/eller det finns en kränkning eller hot mot den personuppgiftsansvariges rättigheter, måste denna rätt lämna in ett klagomål mot behandlingen av personuppgifter till IMY - Integritetsskyddsmyndigheten på: https:// www.imy.se/sv/
 • Denna information kommuniceras till alla berörda registrerade, är tillgänglig på bolagets säte, på bolagets hemsida på www.ecomin.se och kan vid intresse och begäran skickas via e-post till e-postadressen som anges ovan.

SÅ VAD ÄR NÄSTA?

Är du redo? Låt oss börja jobba!